เกี่ยวกับองค์กร

ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร

(Simulation Center for Military Medicine)

Simulation Center for Military Medicine เป็นศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหารของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ให้บริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านการแพทย์และเวชศาสตร์ทหาร ตลอดจนการจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สำหรับนักเรียนแพทย์ทหารและกำลังพลเหล่าทหารแพทย์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากกระทรวงกลาโหมและฝ่ายพลเรือน รวมทั้งบริการให้เช่าพื้นที่สำหรับจัดประชุมและสัมมนา โดยเฉพาะการฝึกปฏิบัติการทางด้านการแพทย์หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานอื่น ๆ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และหน่วยขึ้นตรงของศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า รวมทั้งกรมแพทย์ทหารบก มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการพัฒนาให้เป็นแหล่งพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กำลังพลเหล่าทหารแพทย์ รวมทั้งนักเรียนแพทย์ นักเรียนพยาบาล มีความพร้อมเพื่อปฏิบัติการทางการแพทย์และด้านเวชศาสตร์ทหาร ตลอดจนการจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยทางด้านเวชศาสตร์ทหารของกองทัพบก ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนเครือข่ายของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากกระทรวงกลาโหมและฝ่ายพลเรือน ในการจัดประชุมและสัมมนา โดยเฉพาะการฝึกปฏิบัติการทางด้านการแพทย์ที่เน้นการฝึกปฏิบัติและจำเป็นต้องใช้สถานที่เฉพาะ
พันธกิจมี ๓ ด้าน ดังนี้

  • พัฒนากระบวนการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมมีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและเป็นที่ไว้วางใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • พัฒนากระบวนการสนับสนุนทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

  • พัฒนาศักยภาพในการสร้างรายได้ ควบคู่กับการควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน