สถานที่

ห้องประชุม

ห้องฝึก Simulation

ห้องฝึกทักษะกับร่างจริง (Soft Cadaver)

ห้องอาหาร