ภาพกิจกรรม

ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร วพม.

การฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน

การอบรม Simulation Instructor Training