บุคลากรภายในพันเอกปณิธาน กวางวโรภาส

หัวหน้าศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร


จ.ส.อ. ภูมิ แพทยกิจ

เจ้าหน้าที่เทคนิค

จ.ส.อ.หญิง น้ำผึ้ง จันทรศรี

เจ้าหน้าที่เทคนิค

น.ส.ธันย์ชนก วรรณฉวี

พนักงานราชการ


น.ส.ศศิธร คำทะเนตร

ลูกจ้างชั่วคราว