ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร

(Simulation Center for Military Medicine)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

วิดีทัศน์นำเสนอข้อมูลศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร (simulation center for military medicine)

  • INFORMATION NEWS


ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร

(Simulation Center for Military Medicine)

Simulation Center for Military Medicine เป็นศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหารของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ให้บริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านการแพทย์และเวชศาสตร์ทหาร ตลอดจนการจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สำหรับนักเรียนแพทย์ทหารและกำลังพลเหล่าทหารแพทย์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้อง ทั้งจากกระทรวงกลาโหมและฝ่ายพลเรือน รวมทั้งบริการให้เช่าพื้นที่สำหรับจัดประชุมและสัมมนา โดยเฉพาะการฝึกปฏิบัติการทางด้านการแพทย์หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานอื่น ๆ ... อ่านต่อ

ตารางการใช้ห้องศูนย์ SIM